Pravidlá a podmienky

1. ÚVOD

Zaplatením jedného z programov Aventura Boats uzavriete záväznú zmluvu. Všetko, čo je zverejnené v našich programoch, je povinné pre obe strany a tvorí zákonnú povinnosť a konštitutívnu súčasť zmluvy. Základom pre výsledok akýchkoľvek zmluvných právnych postupov medzi nami sú len tieto podmienky. Pozorne si prečítajte zmluvu.

 

2. REZERVÁCIA A PLATBA

Jachtu si môžete rezervovať e-mailom, telefonicky alebo priamo na mieste. Prenajatú jachtu, s jej kompletným vybavením, je možné prevziať až po splnení všetkých platobných podmienok (50% pri rezervácii a zvyšok najneskôr 4 týždne pred dátumom začiatku prenájmu).
Zákazník musí taktiež najneskôr 4 týždne pred dátumom prenájmu zaslať majiteľovi úplný zoznam pasažierov.

 

3. PRENÁJOM

Cena prenájmu zahŕňa poplatok za prenájom jácht vybavených podľa oficiálneho cenníka Aventura Boats a inventárneho zoznamu. Poplatok za prenájom nezahŕňa iné náklady, akými sú napríklad potraviny, náklady na palivo alebo prístavné náklady. Jachta je odovzdaná zákazníkovi s plnou palivovou nádržou a plným zásobníkom vody, čistá a v dobrom stave, to znamená, že takto musí byť vrátená majiteľovi po skončení prenájmu.

 

4. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Ak zákazník z akéhokoľvek dôvodu nemôže využiť prenájom jachty, môže si nájsť inú osobu, ktorá prevezme jeho práva a povinnosti, avšak iba so súhlasom majiteľa. Ak zákazník nenájde za seba náhradu, majiteľ zadržiava:

• 30% z ceny prenájmu za zrušenie do 2 mesiacov pred dátumom prenájmu
• 50% z ceny nájmu za zrušenie do 3 týždňov pred dátumom prenájmu
• 100% ceny nájmu za zrušenie do 2 týždňov pred dátumom prenájmu

 

5. BEZPEČNOSTNÝ DEPOZIT

Pred registráciou je potrebné uhradiť vratnú zálohu (suma je uvedená pre každú jachtu) v hotovosti alebo kreditnou kartou. Záloha je vratná v celkovej sume po odhlásení sa v dohodnutom čase a mieste a ak sa na jachte nenachádzajú žiadne poškodenia alebo iné chyby spôsobené prenájmom.

 

6. POISTENIE

Každá jachta má kasko a povinné poistenie pre všetkých cestujúcich. V prípade poškodenia jachty je zákazník povinný uhradiť náklady na opravu až do výšky bezpečnostného vkladu. Náklady na opravu, ktoré prevyšujú bezpečnostný vklad, hradí poisťovňa. V prípade nedbanlivosti alebo niektorej neohlásenej škody zákazník uhradí všetky náklady.

 

7. PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE SA 

prihlásenie (check in):   SOBOTA od 18.00 h
odhlásenie (check out): SOBOTA do 9.00 h

Zákazníkovi bude odovzdaná iba kompletne vybavená jachta, plná palivovová nádrž a nádrž s vodou a taktiež v dobrom stave. Pri vrátení majiteľovi sa požaduje rovnaký stav jachty. Akékoľvek skryté chyby jachty alebo jej zariadenia, ktoré majiteľ nepozná v čase odovzdania jachty, ako aj akékoľvek vady, ktoré nastanú po odovzdaní jachty zákazníkovi, nemajú právo žiadať o zníženie ceny nájomného. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné ďalšie užívanie lode, alebo ak sa prekročí dátum vrátenia jachty, musí byť vedúci základne okamžite informovaný o ďalších pokynoch. V prípade prekročenia dátumu návratu z dôvodu nepriaznivého počasia sám zákazník uhradí vzniknuté náklady. Z tohto dôvodu navrhujeme dobré plánovanie plavby. Zákazník musí odovzdať jachtu v prístave uvedenom v zmluve v dohodnutom čase a termíne. V prípade, že zákazník mešká s vrátením jachty alebo ju privedie na iné miesto, ktoré nie je dohodnuté, zákazník sa zaväzuje zaplatiť za každé omeškanie do 3 hodín cenu denného prenájmu a za každé meškanie viac ako 3 hodiny cenu za denný charterový poplatok. Oneskorenie môže byť tolerované len z dôvodov vyššej moci, o ktorom musí zákazník okamžite informovať majiteľa.

 

8. POVINNOSTI MAJITEĽA

Majiteľ je povinný odovzdať jachtu v dohodnutom mieste a čase a v riadnom stave. V prípade, že majiteľ nie je schopný odovzdať rezervovanú jachtu, bude zákazníkovi ponúknutá: podobná alebo lepšia loď za cenu zmluvnej lode, menšia loď a vrátenie rozdielu ceny a / alebo náhrada za náklady na ubytovanie za čakanie zmluvnej lode, ktorá má byť pripravená až do výšky ceny lode za rovnaké časové obdobie. Po uplynutí 24 hodín neúspešného čakania môže zákazník zrušiť zmluvu o prenájme jachty a bude mu vrátená plná suma. Všetky ostatné práva na náhradu sú vylúčené.

 

9. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA

Zákazník musí s jachtou manipulovať s náležitou starostlivosťou a dodržiavať všetky predpisy. Zákazník musí mať zodpovedajúce osvedčenie o spôsobilosti veliteľa lode. Ak majiteľ alebo vedúci základne dospejú k záveru, že kapitán (zákazník) nemá požadované zručnosti, bude mať možnosť využiť pomoc od profesionálneho kapitána, alebo manažér základne požiada zákazníka nepoužívať jachtu sám, ale s kapitánom za príplatok. V prípade, že zákazník nie je ochotný byť kapitánom lode, bude ho pred plavbou menovať. Táto osoba je spoluzodpovedná voči vlastníkovi. Za všetky následky v súvislosti s odovzdaním úlohy veliteľa neoprávnenej osobe zodpovedá zákazník. Zákazník neposkytne jachtu iným osobám na prenájom, nepožičia ju iným osobám, nepoužije ju na komerčné účely ani profesionálny rybolov. V noci ju vezme na plavbu len za splnených bezpečných poveternostných podmienok, nebude plávať z chorvátskych vôd a bude dodržiavať všetky zvykové a iné miestne predpisy. Zákazník je povinný uchovávať a vyplňovať lodný denník správne a manipulovať s jachtou starostlivo, ako aj s inventárom a vybavením. Zákazník musí každý deň skontrolovať dostatok paliva, motorového oleja a vody. Škody v súvislosti s nedostatkom oleja alebo vody v motore nie sú poistené a budú na ťarchu zákazníka. V prípade vážneho poškodenia, ako aj v prípade, že sa jedná o iné plavidlá, musí byť celá nehoda zapísaná, podpísaná všetkými zúčastnenými stranami a oznámená najbližšiemu dôstojníkovi hlavného prístavu. Majiteľ musí byť okamžite informovaný. Ak zákazník nedodrží tieto pokyny, bude mu v plnej výške účtovaná celá škoda. Podpísaním šeku v zozname zákazník potvrdzuje príjem lode v stave uvedenom v check-in zozname, ktorý zahŕňa aj spodnú časť lode.

 

10. SŤAŽNOSTI

Majiteľ prijíma len tie sťažnosti, ktoré sú odovzdané písomne, v deň vrátenia jachty a ktoré sú vlastníkom a zákazníkom podpísané osobne.

 

11. SÚDNA PRÁVOMOC

V prípade nedorozumenia alebo sporu sa budú účastníci sporu pokúšať o džentlmenskú dohodu. Ak nie je možné vyriešiť tento problém týmto spôsobom, je príslušný Krajinský súd vlastníka lode.